Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Èxode 21

Èxode :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Alliberament dels esclaus
21
»Dóna als israelites aquestes lleis:
»Quan compris un esclau hebreu, tens sis anys perquè et serveixi, però l'any setè deixa'l lliure i que se'n vagi sense pagar res. Si no era casat quan va passar al teu servei, se n'anirà tot sol; si era casat, la seva dona se n'anirà amb ell. Si el seu amo li ha donat muller i aquesta li ha donat fills o filles, la dona i els fills quedaran propietat de l'amo, i l'esclau se n'anirà tot sol. Però si l'esclau manifesta que estima el seu amo, la seva dona i els seus fills i no vol quedar lliure, el seu amo el portarà a la presència de Déu, acostarà l'home a la porta o al muntant, amb un punxó li foradarà l'orella, i serà el seu esclau per sempre.
»Si un pare ven la seva filla com a esclava, aquesta no tindrà dret a ser alliberada l'any setè com els altres esclaus. Però si no agrada al seu amo, que l'havia comprada per casar-s'hi, deixarà que algú la rescati. En canvi, no té dret a vendre-la a estrangers: fóra una traïció. Si la destina al seu fill com a muller, la tractarà com una filla. 10 Si pren una altra dona, no privarà la primera d'aliments, de vestits ni de relacions conjugals. 11 Si no compleix aquests tres deures, ella quedarà lliure, sense haver de pagar res.
Faltes que mereixen la mort
12 »Qui mati un altre home serà condemnat a mort. 13 Però si no l'ha mort intencionadament, sinó que Déu ha permès que caigués a les seves mans, podrà refugiar-se en el lloc que jo t'indicaré. 14 En canvi, si algú, endut per l'odi contra un altre, el mata a traïció, arrenca'l fins i tot del meu altar i executa'l.
15 »Qui pegui al pare o a la mare serà condemnat a mort.
16 »Qui segresti una persona, tant si la ven com si la troben en poder seu, serà condemnat a mort.
17 »Qui maleeixi el pare o la mare serà condemnat a mort.
Lesions corporals
18 »Quan en una baralla un home en fereix un altre a cops de puny o a cops de roc, i aquest no mor, però ha de fer llit, 19 si després pot aixecar-se i caminar pel carrer amb un bastó, el qui l'ha ferit serà absolt. Haurà d'indemnitzar-lo, perquè no ha pogut treballar, i li pagarà les despeses ocasionades pel seu restabliment.
20 »Quan algú bastoneja el seu esclau o la seva esclava fins a matar-los, ha de ser castigat. 21 Però si sobreviuen un dia o dos, l'amo no serà castigat, perquè eren possessió seva.
22 »Quan en una baralla uns homes fereixen una dona embarassada i la fan avortar, sense lesions per a la dona, el culpable haurà de pagar davant el jutge la indemnització que reclami el marit. 23 Però si hi ha lesions, el culpable pagarà vida per vida, 24 ull per ull, dent per dent, mà per mà, peu per peu, 25 cremada per cremada, ferida per ferida, cop per cop.
26 »Quan algú fereix el seu esclau o la seva esclava en un ull i el perden, els donarà la llibertat en compensació per l'ull; 27 i si els trenca una dent, els donarà la llibertat en compensació per la dent.
Responsabilitat dels propietaris
28 »Quan un toro envesteix un home o una dona i els mata, el toro ha de morir apedregat, i la seva carn no es podrà menjar. El seu propietari serà absolt. 29 Però si es tracta d'un toro que tenia el vici d'envestir i el seu propietari, avisat, no se'n preocupava, en cas que l'animal matés un home o una dona, el toro ha de morir apedregat i el seu propietari serà condemnat a mort. 30 Però si imposen al propietari un preu per a rescatar la seva vida, haurà de pagar tot el que li demanin. 31 Si el toro envesteix un nen o una nena i els mata, s'aplicarà la mateixa llei. 32 Si el toro mata un esclau o una esclava, el propietari del toro pagarà trenta peces de plata a l'amo de l'esclau, i el toro morirà apedregat.
33 »Quan algú deixa un pou destapat, o n'excava un i no el tapa, i un toro o un ase hi cauen, 34 el propietari del pou compensarà el propietari de l'animal pagant-li el que val, però l'animal mort serà seu.
35 »Quan un toro envesteix el toro d'un altre i el mata, els dos propietaris vendran el toro viu i es repartiran els diners; també es repartiran entre tots dos el toro mort. 36 Però si abans ja se sabia que el toro tenia el vici d'envestir i el seu propietari no se n'havia preocupat, pagarà un toro viu i es quedarà amb el toro mort.
Lleis sobre la propietat
37 »Quan un home roba un bou o una ovella i els mata o els ven, ha de restituir cinc bous per bou i quatre ovelles per ovella.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020