Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Josuè 19

Josuè :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Territori assignat a Simeó
19
El segon territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu de Simeó. La seva heretat es trobava enclavada enmig de l'heretat de la tribu de Judà. Comprenia les ciutats de Beerxeba, Xemà, Moladà, Hassar-Xual, Baalà, Èssem, Eltolad, Betul, Hormà, Siclag, Betammarcabot, Hassar-Sussà, Betlebaot i Xaruhèn: tretze ciutats amb els pobles del voltant. I, a més, Enrimmon, Èter i Aixan: tres ciutats amb els pobles del voltant, i tots els altres pobles fins a Baalat-Beer i Ramat-Nègueb. Aquesta va ser l'heretat dels clans de Simeó. Una part del territori de la tribu de Judà fou donada en herència a la tribu de Simeó, ja que els descendents de Judà havien rebut un territori massa gran per a ells. Per això, la tribu de Simeó es troba enclavada enmig de l'heretat de Judà.
Territori assignat a Zabuló
10 El tercer territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu de Zabuló. La frontera de la seva heretat arribava fins a Sarid, 11 pujava en direcció a ponent fins a Maralà, arribava a Dabèixet i feia cap al torrent que baixa al davant de Jocneam. 12 Des de Sarid, la frontera girava cap a l'est, tocava el territori de Quislot-Tabor, passava per Daberat i pujava fins a Jafia. 13 Des d'allà continuava cap a l'est fins a Gathéfer i fins a Ità-Cassín, i sortia a Rimmonà, que mira cap a Neà. 14 Després donava la volta pel nord cap a Hannaton i anava a morir a la vall d'Iftahel. 15 Amb Catat, Nahalol, Ximon, Iralà i Betlèhem feien dotze ciutats amb els pobles del voltant. 16 Aquesta va ser l'heretat dels clans de Zabuló, les ciutats amb els pobles del voltant.
Territori assignat a Issacar
17 El quart territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu d'Issacar. 18 El seu territori comprenia Jizreel, Quessulot, Xunem, 19 Hafaraim, Xion, Anaharat, 20 Rabit, Quixion, Ebes, 21 Rèmet, Engannim, Enhadà i Betpassés. 22 La frontera passava tocant a Tabor, Xahassima, Bet-Xèmeix i arribava al Jordà. En total, setze ciutats amb els pobles del voltant. 23 Aquesta va ser l'heretat dels clans de la tribu d'Issacar, les ciutats amb els pobles del voltant.
Territori assignat a Aser
24 El cinquè territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu d'Aser. 25 El seu territori comprenia Helcat, Halí, Beten, Acxaf, 26 Alammèlec, Amad i Mixal. A ponent, la frontera arribava fins a la muntanya del Carmel i a Xihor-Libnat. 27 Després tombava cap a llevant fins a Betdagon, passava arran del territori de Zabuló i de la vall d'Iftahel, continuava cap al nord fins a Betaémec i Neiel, i s'estenia fins a Cabul, per l'esquerra, 28 i cap a Abdon, Rehob, Hammon i Canà fins a Sidó la Gran. 29 D'allà es desviava cap a Ramà, fins a arribar a la ciutadella de Tir, tornava cap a Hossà i anava a parar al mar. Incloent-hi Mahaleb, Aczib, 30 Acó, Afec i Rehob, feien vint-i-dues ciutats amb els pobles del voltant. 31 Aquesta va ser l'heretat dels clans de la tribu d'Aser, les ciutats amb els pobles del voltant.
Territori assignat a Neftalí
32 El sisè territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu de Neftalí. 33 La frontera començava a Hélef i, des de l'Alzina de Saanannim, passava per Adamí-Annèqueb i Jabneel, arribava fins a Lacum i feia cap al Jordà. 34 A ponent, la frontera girava cap a Aznot-Tabor i des d'allí arribava a Hucoc, tocava el territori de Zabuló pel sud, el d'Aser per l'oest i Judà del Jordà per l'est. 35 Les ciutats fortificades eren Sidim, Ser, Hammat, Racat, Genesaret, 36 Adamà, Ramà, Hassor, 37 Quèdeix, Edreí, Enhassor, 38 Iron, Migdal-El, Horem, Betanat i Bet-Xèmeix. En total, dinou ciutats amb els pobles del voltant. 39 Aquesta va ser l'heretat dels clans de la tribu de Neftalí, les seves ciutats amb els pobles del voltant.
Territori assignat a Dan
40 El setè territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu de Dan. 41 La frontera de la seva heretat passava per Sorà, Eixtaol, Irxèmeix, 42 Xaalabín, Aialon, Itlà, 43 Elon, Timnà, Ecron, 44 Eltequé, Guibeton, Baalat, 45 Jehud, Bené-Berac, Gat-Rimmon, 46 Meaiarcon, Racon i el litoral de Jafa. 47 La tribu de Dan no pogué ocupar el seu territori. Per això van pujar a atacar Lèixem. Se'n van apoderar, van passar els habitants a tall d'espasa, van prendre possessió de la ciutat i s'hi van instal·lar. Després li posaren el nom de Dan, en record de Dan, el seu avantpassat. 48 Aquesta va ser l'heretat dels clans de la tribu de Dan, les ciutats amb els pobles del voltant.
49 Després que els israelites hagueren acabat de repartir el país entre ells, d'acord amb les seves fronteres, van donar una heretat a Josuè, fill de Nun. 50 Seguint una ordre del Senyor, li van donar la ciutat que havia demanat: Timnat-Sèrah, a la muntanya d'Efraïm. Josuè la va reconstruir i s'hi va instal·lar.
51 Aquestes són les heretats que el sacerdot Eleazar, Josuè, fill de Nun, i els caps de llinatge van repartir per sorts entre els clans de les tribus d'Israel. Aquest repartiment el van fer a Siló, a la presència del Senyor, a l'entrada de la tenda del trobament.
I així van acabar de repartir el país.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020