Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Knjige v JUB:

Nova zaveza
Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje

Psalmi

Psalmi


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Matej 1,1-17

Matej :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Matejev evangelij
Jezusova mladost
Rodovnik Jezusa Kristusa
(Lk 3,23–38)
1
1 Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina.
Matejev evangelij
I. Jezusovo rojstvo in njegova mladost
Jezusov rodovnik
Lk 3,23–38
1
Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, Abrahamovega.
Evangelij po sv. Matevžu
1
1
1,1–16: Lk 3,23–38
Knjiga rodu Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega.
2 Abrahamu se je rodil Izak, Izaku Jakob, Jakobu Juda in njegovi bratje.
Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba, Jakob Juda in njegove brate;
2
1,2–6: 1 Let 1,28; 2,1–14; Rut 4,18–22
Abraham je rodil Izaka. Izak pa je rodil Jakoba. Jakob pa je rodil Judo in brate njegove.
3 Judu je Tamára rodila Pêreca in Zêraha. Pêrecu se je rodil Hecrón, Hecrónu Rám, Juda je s Tamáro imel sina Faresa in Zara, Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama, 3 Juda pa je rodil Faresa
Ali: Pereza. Glej 1 Mz 38,29; Rut 4,18.
in Zara s Tamaro. Fares pa je rodil Ezroma. Ezrom pa je rodil Arama.
4 Rámu Aminadáb, Aminadábu Nahšón, Nahšónu Salmón, Aram Amínadaba, Amínadab Naásona, Naáson Salmona; 4 Aram pa je rodil Abinadaba. Abinadab pa je rodil Nahsona. Nahson pa je rodil Salmona.
5 Salmónu je Rahába rodila Bóaza, Bóazu je Ruta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jése. Salmon z Ráhabo sina Boóza, Boóz z Ruto sina Obeda, Obed Jéseja, 5 Salmon pa je rodil Boaza z Rahabo. Boaz pa je rodil Obeda z Ruto. Obed pa je rodil Jeseja.
6 Jéseju se je rodil David, kralj.
Davidu je Urijájeva žena rodila Sálomona.
Jése pa je imel sina kralja Davida.
Kralj David je z Urijevo imel sina Salomona,
6
1,6–12: 1 Let 3,10–19
A Jesej je rodil Davida kralja.
David kralj pa je rodil Salomona z bivšo ženo Urijevo.
7 Sálomonu se je rodil Róboam, Róboamu Abíja, Abíju Asá, Salomon je imel sina Róboama, Róboam Abíja, Abíja Aza, 7 Salomon pa je rodil Roboama. Roboam pa je rodil Abija. Abija pa je rodil Aza.
8 Asáju Józafat, Józafatu Jorám, Jorámu Uzíja, Aza Józafata, Józafat Jórama, Jóram Ozija, 8 Aza pa je rodil Jozafata. Jozafat pa je rodil Jorama. Joram pa je rodil Ozija.
9 Uzíju Jotám, Jotámu Áhaz, Áhazu Ezekíja, Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekíja, 9 Ozija pa je rodil Joatama. Joatam pa je rodil Ahaza. Ahaz pa je rodil Ezekija.
10 Ezekíju Manáse, Manáseju Ámos, Ámosu Jošíja, 10 Ezekíja Manaseja, Manáse Amona, Amon Josíja, 10 Ezekija pa je rodil Manaseja. Manase pa je rodil Amona. Amon pa je rodil Josija.
11 Jošíju Jojahín in njegovi bratje ob preselitvi v Babilon. 11 Josíja pa je imel sina Jehoníja in njegove brate ob preselitvi v Babilon. 11
1,11: 2 Kr 24,14.15; 2 Let 36,10; Jer 27,20
A Josija je rodil Jehonija in brate njegove ob selitvi v Babilon.
12 Po preselitvi v Babilon se je Jojahínu rodil Šealtiél, Šealtiélu Zerubabél,
12 In po preselitvi v Babilon je Jehoníja imel sina Salátiela, Salátiel Zerubabela,
12 Po preselitvi v Babilon pa: Jehonija je rodil Salatiela. Salatiel pa je rodil Zorobabela.
13 Zerubabélu Abihúd, Abihúdu Eljakím, Eljakímu Azór, 13 Zerubabel Abíuda, Abíud Elíakima, Elíakim Asorja, 13 Zorobabel pa je rodil Abiuda. Abiud pa je rodil Eliakima. Eliakim pa je rodil Azorja.
14 Azórju Cadók, Cadóku Ahím, Ahímu Eliúd, 14 Asor Sádoka, Sádok Ahima, Ahim Elíuda, 14 Azor pa je rodil Sadoka. Sadok pa je rodil Ahima. Ahim pa je rodil Eliuda.
15 Eliúdu Eleázar, Eleázarju Matán, Matánu Jakob, 15 Elíud Eleázarja, Eleázar Mátana, Mátan Jakoba, 15 Eliud pa je rodil Eleazarja. Eleazar pa je rodil Matana. Matan pa je rodil Jakoba.
16 Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. 16 Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. 16 A Jakob je rodil Jožefa, moža Marije, iz katere se je rodil Jezus, ki se imenuje Kristus.
17 Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov, od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov, od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.
17 Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov; od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov; od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.
17 Vseh rodov torej od Abrahama do Davida je štirinajst rodov, in od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov, in od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.

Nova zaveza © 1990 United Bible Societies (Združene biblične družbe)
Psalmi © 1989 Mohorjeva družba Celje, uporabljeno z dovoljenjem

Ekumenska izdaja, © 1974 United Bible Societies (Združene biblične družbe), © 2018 Svetopisemska družba Slovenije

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 72.082.404, danes: 16.444
Čas izvajanja programa: 0.04s