Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Knjige v JUB:

Nova zaveza
Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje

Psalmi

Psalmi


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Matej 1,1-17

Matej :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Matejev evangelij
Jezusova mladost
Rodovnik Jezusa Kristusa
(Lk 3,23–38)
1
1 Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina.
Matejev evangelij
I. Jezusovo rojstvo in njegova mladost
Jezusov rodovnik
Lk 3,23–38
1
Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega.
Evangelij po sv. Matevžu
1
1
1,1–16: Lk 3,23–38
Knjiga rodu Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega.
2 Abrahamu se je rodil Izak, Izaku Jakob, Jakobu Juda in njegovi bratje.
Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba, Jakob Juda in njegove brate;
2
1,2–6: 1 Let 1,28; 2,1–14; Rut 4,18–22
Abraham je rodil Izaka. Izak pa je rodil Jakoba. Jakob pa je rodil Judo in brate njegove.
3 Judu je Tamára rodila Pêreca in Zêraha. Pêrecu se je rodil Hecrón, Hecrónu Rám, Juda je s Tamaro imel sina Faresa in Zara, Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama, 3 Juda pa je rodil Faresa
Ali: Pereza. Glej 1 Mz 38,29; Rut 4,18.
in Zara s Tamaro. Fares pa je rodil Ezroma. Ezrom pa je rodil Arama.
4 Rámu Aminadáb, Aminadábu Nahšón, Nahšónu Salmón, Aram Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona; 4 Aram pa je rodil Abinadaba. Abinadab pa je rodil Nahsona. Nahson pa je rodil Salmona.
5 Salmónu je Rahába rodila Bóaza, Bóazu je Ruta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jése. Salmon z Rahabo sina Booza, Booz z Ruto sina Obeda, Obed Jeseja, 5 Salmon pa je rodil Boaza z Rahabo. Boaz pa je rodil Obeda z Ruto. Obed pa je rodil Jeseja.
6 Jéseju se je rodil David, kralj.
Davidu je Urijájeva žena rodila Sálomona.
Jese pa je imel sina kralja Davida.
Kralj David je z Urijevo imel sina Salomona,
6
1,6–12: 1 Let 3,10–19
A Jesej je rodil Davida kralja.
David kralj pa je rodil Salomona z bivšo ženo Urijevo.
7 Sálomonu se je rodil Róboam, Róboamu Abíja, Abíju Asá, Salomon je imel sina Roboama, Roboam Abija, Abija Asa, 7 Salomon pa je rodil Roboama. Roboam pa je rodil Abija. Abija pa je rodil Aza.
8 Asáju Józafat, Józafatu Jorám, Jorámu Uzíja, Asa Josafata, Josafat Jorama, Joram Ozija, 8 Aza pa je rodil Jozafata. Jozafat pa je rodil Jorama. Joram pa je rodil Ozija.
9 Uzíju Jotám, Jotámu Áhaz, Áhazu Ezekíja, Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekija, 9 Ozija pa je rodil Joatama. Joatam pa je rodil Ahaza. Ahaz pa je rodil Ezekija.
10 Ezekíju Manáse, Manáseju Ámos, Ámosu Jošíja, 10 Ezekija Manaseja, Manase Amona, Amon Josija, 10 Ezekija pa je rodil Manaseja. Manase pa je rodil Amona. Amon pa je rodil Josija.
11 Jošíju Jojahín in njegovi bratje ob preselitvi v Babilon. 11 Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate ob preselitvi v Babilon. 11
1,11: 2 Kr 24,14.15; 2 Let 36,10; Jer 27,20
A Josija je rodil Jehonija in brate njegove ob selitvi v Babilon.
12 Po preselitvi v Babilon se je Jojahínu rodil Šealtiél, Šealtiélu Zerubabél,
12 In po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela, Salatiel Zorobabela,
12 Po preselitvi v Babilon pa: Jehonija je rodil Salatiela. Salatiel pa je rodil Zorobabela.
13 Zerubabélu Abihúd, Abihúdu Eljakím, Eljakímu Azór, 13 Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azorja, 13 Zorobabel pa je rodil Abiuda. Abiud pa je rodil Eliakima. Eliakim pa je rodil Azorja.
14 Azórju Cadók, Cadóku Ahím, Ahímu Eliúd, 14 Azor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Eliuda, 14 Azor pa je rodil Sadoka. Sadok pa je rodil Ahima. Ahim pa je rodil Eliuda.
15 Eliúdu Eleázar, Eleázarju Matán, Matánu Jakob, 15 Eliud Eleazarja, Eleazar Matana, Matan Jakoba, 15 Eliud pa je rodil Eleazarja. Eleazar pa je rodil Matana. Matan pa je rodil Jakoba.
16 Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. 16 Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. 16 A Jakob je rodil Jožefa, moža Marije, iz katere se je rodil Jezus, ki se imenuje Kristus.
17 Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov, od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov, od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.
17 Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov; od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov; od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.
17 Vseh rodov torej od Abrahama do Davida je štirinajst rodov, in od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov, in od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.

Nova zaveza © 1990 United Bible Societies (Združene biblične družbe)
Psalmi © 1989 Mohorjeva družba Celje, uporabljeno z dovoljenjem

Ekumenska izdaja, © 1974 United Bible Societies (Združene biblične družbe), © 2021 Svetopisemska družba Slovenije

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 137.075.663, danes: 55.937
Cas izvajanja programa: 0.06s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.