Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

1 Kroniška 2

1 Kroniška :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Izraelovi sinovi in Judovi potomci
(1 Mz 46,8–25; Rut 4,18–22; Mt 1,2–6; Lk 3,31–33)
2
Tile so Izraelovi sinovi: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isahár, Zábulon, Dan, Jožef, Benjamin, Neftáli, Gad in Aser. Judovi sinovi so Er, Onán in Šelá; te tri mu je rodila Šuova hči, Kánaanka. Judov prvorojenec Er pa je bil hudoben v Gospodovih očeh, zato ga je usmrtil. Njegova snaha Tamara mu je rodila Pereca in Zeraha. Vseh Judovih sinov je bilo pet.
Perecova sinova sta Hecrón in Hamúl. Zerahovi sinovi so Zimrí, Etán, Hemán, Kalkól in Dardá, vseh skupaj pet. Karmíjevi sinovi: Ahár,
Tj. ‘razmajal, razburil je’; besedna igra.
ki je razmajal Izraela, ker se je pregrešil nad predmetom zakletve. Etánov sin je Azarjá.
Hecrónovi sinovi, ki so se mu rodili, so Jerahmeél, Ram in Kaléb. 10 Ramu se je rodil Aminadáb, Aminadábu se je rodil Nahšón, vojvoda Judovih sinov. 11 Nahšónu se je rodil Salmón, Salmónu se je rodil Boaz. 12 Boazu se je rodil Obéd, Obédu se je rodil Jese. 13 Jeseju so se rodili Eliáb, njegov prvorojenec, drugi Abinadáb, tretji Šimá, 14 četrti Netanél, peti Radáj, 15 šesti Ocem in sedmi David. 16 Njihovi sestri sta bili Cerúja in Abigájila. Cerújini sinovi so: Abišáj, Joáb in Asaél, trije. 17 Abigájila je rodila Amasája. Amasájev oče je bil Izmaelec Jeter.
18 Hecrónovovemu sinu Kalébu je žena Azúba rodila Jerióto,
Ali Hecrónovovemu sinu Kalébu sta se rodili Azúba, ženska, in Jerióta.
tile pa so njeni sinovi: Ješer, Šobáb, in Ardón. 19 Ko je Azúba umrla, si je Kaléb vzel Efráto, ki mu je rodila Hura. 20 Huru se je rodil Urí, Uríju pa se je rodil Becalél.
21 Zatem je šel Hecrón k hčeri Mahírja, očeta Gileáda. Vzel jo je, ko je imel šestdeset let, in rodila mu je Segúba. 22 Segúbu se je rodil Jaír, ki je imel triindvajset mest v gileádski deželi. 23 Gešuréjci in Arámci so jim vzeli Jaírove vasi, Kenát z njegovimi naselji, šestdeset mest; vsi ti so sinovi Mahírja, očeta Gileáda. 24 Po Hecrónovi smrti je šel Kaléb k Efráti. Hecrón je imel tudi ženo Abíjo, ki mu je rodila Ašhúrja, očeta Tekóe.
Tako gr.; hebr. nejasno.
25 Sinovi Hecrónovega prvorojenca Jerahmeéla so bili: prvorojenec Ram, Buná, Oren, Ocem in Ahijá. 26 Jerahmeél je imel še drugo ženo, po imenu Atára, ki je bila mati Onámova. 27 Sinovi Jerahmeélovega prvorojenca Rama so bili Máac, Jamín in Eker. 28 Onámova sinova sta bila Šamáj in Jadá. Šamájeva sinova pa Nadáb in Abišúr. 29 Abišúrjevi ženi je bilo ime Abihájila. Rodila mu je Ahbána in Molída. 30 Nadábova sinova sta bila Seled in Apájim. Seled je umrl brez otrok. 31 Apájimov sin je bil Jiší, Jišíjev sin je bil Šešán, Šešánov sin pa Ahláj. 32 Sinova Šamájevega brata Jadája sta bila Jeter in Jonatan. Jeter je umrl brez otrok. 33 Jonatanova sinova sta bila Pelet in Zazá. To so bili Jerahmeélovi sinovi. 34 Šešán ni imel sinov, ampak le hčere; imel pa je Šešán egiptovskega sužnja po imenu Jarhá. 35 Svojemu sužnju Jarháju je dal Šešán svojo hčer za ženo, ta mu je rodila Atája. 36 Atáju se je rodil Natán, Natánu se je rodil Zabád, 37 Zabádu se je rodil Eflál, Eflálu se je rodil Obéd, 38 Obédu se je rodil Jehú, Jehúju se je rodil Azarjá, 39 Azarjáju se je rodil Helec, Helecu se je rodil Elasá, 40 Elasáju se je rodil Sismáj, Sismáju se je rodil Šalúm, 41 Šalúmu se je rodil Jekamjá, Jekamjáju se je rodil Elišamá.
42 Sinova Jerahmeélovega brata Kaléba sta prvorojenec Meša, ki je oče Zifov, in sin Marešá, oče Hebrónov. 43 Hebrónovi sinovi so Korah, Tapúah, Rekem in Šamá. 44 Šamáju se je rodil Raham, Jorkoámov oče, Rekemu se je rodil Šamáj. 45 Šamájev sin je Maón, Maón pa je Bet Curov oče. 46 Kalébova stranska žena Efa je rodila Harána, Mocája in Gazéza; Haránu se je rodil Gazéz. 47 Jahdájevi sinovi so Regem, Jotám, Gešán, Pelet, Efá in Šáaf. 48 Kalébova stranska žena Maáha je rodila Šeberja in Tirhanája. 49 Rodila je Šáafa, očeta Madmanája, Ševája, očeta Mahbenája in očeta Gíbee. Kalébova hči pa je bila Ahsa. 50 To so bili Kalébovi sinovi.
Sinovi Hura, prvorojenca Efrátinega: Šobál, oče Kirját Jearíma, 51 Salmón, oče Betlehema, in Haríf, oče Bet Gadêrja. 52 Sinovi Šobála, očeta Kirját Jearíma, so bili: Reajá, polovica Manáhatovcev, 53 rodbine Kirját Jearíma: Jéterjevci, Putéjci, Šuméjci, Mišraíti; od teh izhajajo Corčani in Eštaólci. 54 Salmónovi sinovi so: Betlehem, Netófčani, Atrót Bet Joáb in polovica Manáhatovcev, Corčani, 55 rodbine pisarjev, ki so prebivali v Jabécu, Tiratéjci, Šimatéjci in Suhéjci. To so Kenéjci, ki izhajajo iz Hamáta, očeta Bet Rehába.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 80.280.657, danes: 21.996
Čas izvajanja programa: 0.04s

Prijavi se, da te obvestimo o novih spodbudah, ki ti bodo pomagale, da se to poletje ne odpocije le telo ampak poživi tudi tvoje srce.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.