BIBLIJA.net ~ Navodila


4. Vzporedni izpis

Program BIBLIJA.net vam omogoča, da na zaslonu hkrati izpišete več prevodov Svetega pisma, tako da jih lahko med sabo primerjate. Program različne prevode izpiše v stolpcih in pri tem skuša čimbolj uskladiti njihov izpis. Program poskrbi, da je vsaka nova vrstica svetopisemskih besedilih poravnana z ostalimi, zato je v prevodih, kjer so vrstice krajše oziroma kjer niso oblikovane v pesniške stihe, lahko med vrsticami nekaj praznega prostora.

Če kliknite na gumb na ukaznem oknu, dobite podroben seznam prevodov (oziroma »zbirk«), ki so trenutno na voljo.

A. Vzporedni izpis pri iskanju mesta

Ko iščete določeno mesto ali odlomek v Svetem pismu, lahko primerjate, kako je ta preveden v različnih prevodih (»zbirkah«), ki so na voljo.

Večji ali manjši izbor zbirk

Na začetku vam program ponudi ožji izbor svetopisemskih zbirk. V njem so le Sveta pisma, ki se najpogosteje uporabljajo v trenutnem jezikovnem okolju (glej »6.A. Uporabniški vmesnik v drugih jezikih«).

Trak za izbiranje vrstnega reda zbirk

Če ni izbrana možnost »Kompaktni izpis«, se bo nad stolpci izpisal tudi poseben trak, s pomočjo katerega lahko izbirate vrstni red zbirk ali pa tudi vklapljate in izklapljate posamezne zbirke.

Pri nadaljnjih iskanjih mesta bo program ohranil novo zaporedje vse dotlej, dokler ne boste zgoraj, s pomočjo stikal na ukaznem oknu, dodali ali izklopili katere od zbirk.

Opomba:
V vzporednem izpisu ima zbirka, ki se pojavi v prvem stolpcu (od leve proti desni), vodilno vlogo:

B. Vzporedni izpis pri iskanju besed

Program BIBLIJA.net vam tudi omogoča, da različne prevode primerjate ob iskanju določene besede. S tem vam omogoča, da primerjate kako je določena beseda oziroma svetopisemski pojem preveden v različnih prevodih.

Problem različnega oštevilčenja poglavij in vrstic v različnih zbirkah

Uporabnike opozarjamo na težavo, ki jo trenutna različica programa BIBLIJA.net še ne odpravlja, in lahko zato povzroči nekaj zmede. Različni prevodi Svetega pisma uporabljajo namreč različne sisteme oštevilčenja poglavij in vrstic, tako da na nekaterih mestih (predvsem v Stari zavezi, še posebej pa v Devterokanoničnih knjigah) prihaja do neskladnosti. Zaradi tega npr. vrstica 1 Mz 32,1 v SSP ustreza vrstici 1 Mz 31,55 v KJV. Če izpišete vsak prevod posebej, program upošteva njegovo oštevilčenje, pri vzporednem izpisu pa nastopijo težave: program upošteva oštevilčenje prvega izmed izbranih prevodov (glej zgornjo opombo).

Zato je koristno, če vemo, da SSP (skupaj z Op in Ref), EKU, JUB in po novem tudi CHR uporabljajo t. i. izvirno oštevilčenje (ki sledi hebrejskemu in grškemu izvirniku) – to pomeni, da pri vzporednem izpisu teh zbirk ne bi smelo biti težav (razen pri Devterokanoničnih knjigah, ki so poseben problem).
KJV, ASV, WEB, GNB in CEV uporabljajo angleško oštevilčenje, s tem da CHR na nekaj mestih odstopa od njega. Od izvirnega oštevilčenja se najbolj očitno razlikuje v Psalmih, ker se pripis na začetku mnogih psalmov ne šteje kot prva vrstica – zato pride do zamika ene ali dveh vrstic (prim. Ps 18,1-2 v SSP in KJV). 3. poglavje Joelove knjige je po angleškem oštevilčenju konec 2. poglavja, zato ima knjiga (navidezno) samo tri poglavja namesto štirih. Nasprotno je konec 3. poglavja v knjigi preroka Malahija po angleškem sistemu oštevilčen kot 4. poglavje. Poleg tega obstaja še več manjših razlik v raznih knjigah Stare zaveze.
SEG večinoma uporablja izvirno oštevilčenje, čeprav ne dosledno – na mnogih mestih namreč sledi angleškemu oštevilčenju.
VUL uporablja svoje oštevilčenje, ki se razlikuje tako od izvirnega kakor od angleškega. V Ps 10–146 so po Vulgatinem oštevilčenju Ps 9–145. Tudi v drugih knjigah so precejšnja razhajanja. Devterokanonični dodatki k Esteri in Danielu so v VUL vključeni v izvirni različici obeh knjig (torej niso v posebni knjigi, kakor v SSP in EKU) in knjiga Jeremijevo pismo je 6. poglavje Baruhove knjige.
RUS prav tako uporablja posebno oštevilčenje, ki se v Psalmih naslanja na Vulgato, v ostalih knjigah pa predvsem na angleško oštevilčenje.
Itd.

Nazaj na '3. Prilagajanje izpisa' Naprej na '5. Zahtevnejše iskanje besed'

1. Iskanje mesta | 2. Iskanje besed | 3. Prilagajanje izpisa | 4. Vzporedni izpis | 5. Zahtevnejše iskanje besed | 6. Nekaj tehničnih možnosti

Iskanje po Svetem pismu | Na začetno stran navodil