Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

185. dan branja:

1. pismo Tesaloničanom 2,1-16

Pavlovo delo v Tesaloníki
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sami namreč veste, bratje, da naš prihod med vas ni bil prazen. Čeprav smo prej doživeli v Filípih, kakor veste, trpljenje in zasramovanje, smo se opogumili v našem Bogu in vam v velikem boju oznanili Božji evangelij. Kajti naše spodbujanje ne izvira iz zablode, ne iz nečistih nagibov, ne iz zvijačnosti, ampak tako oznanjamo, kakor nas je imel Bog za vredne, da nam zaupa evangelij: pri tem pa ne skušamo ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca. Nikoli namreč nismo govorili tako, da bi se prilizovali, kakor veste. Prav tako nam oznanjevanje ni bilo pretveza za pohlep: Bog je priča o tem. Tudi nismo iskali slave pri ljudeh, ne pri vas ne pri drugih, čeprav bi lahko uveljavili svoj ugled kot Kristusovi apostoli, ampak smo nastopali med vami z vso ljubeznivostjo. S prav takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke, smo vam hoteli dati ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, in sicer zato, ker ste se nam priljubili. Saj se spominjate, bratje, kako smo se trudili in kako smo garali: ko smo vam oznanjevali Božji evangelij, smo noč in dan delali, da ne bi bili komu izmed vas v breme. 10 Vi ste priče in Bog je priča, kako sveto, pravično in neoporečno smo se vêdli do vas, ki ste verovali. 11 Tudi veste, kako smo vsakogar izmed vas kakor oče svoje otroke 12 opominjali, spodbujali in rotili, da živite tako, kakor se spodobi pred Bogom, ki vas kliče v svoje kraljestvo in v svojo slavo.
13 Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli ne kot človeško besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete. 14 Bratje, postali ste posnemovalci Božjih Cerkvá, ki so v Kristusu Jezusu v Judeji. Tudi vi ste od lastnih rojakov pretrpeli iste hude reči kakor one od Judov, 15 torej od njih, ki so celo ubili Gospoda Jezusa Kristusa in preroke in preganjali tudi nas. Ti niso Bogu všeč, nasprotniki vseh ljudi so 16 in nam branijo oznanjati poganom, da bi se rešili. Tako so prignali svoje grehe do skrajnosti. Toda jeza nad njimi je že prikipela do vrhunca.

1. knjiga kraljev 4-5

Salomonovi veljaki in upravitelji
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kralj Salomon je kraljeval nad vsem Izraelom. Njegovi visoki uradniki pa so bili tile: Cadókov sin Azarjá je bil duhovnik, Šišájeva sinova Elihóref in Ahíja sta bila tajnika, Ahilúdov sin Józafat letopisec, Jojadájev sin Benajá na čelu vojske, Cadók in Abjatár duhovnika, Natánov sin Azarjá na čelu upraviteljev, Natánov sin Zabúd duhovnik in kraljev prijatelj, Ahišár oskrbnik dvora, Abdájev sin Adonirám pa nadzornik pri obveznem delu.
Salomon je imel v vsem Izraelu dvanajst upraviteljev, ki so kralja in njegovo hišo oskrbovali z živežem; vsak je moral skrbeti za prehrano po en mesec v letu. Tole so njihova imena: Hurov sin v Efrájimskem pogorju; Dekerjev sin v Makácu, Šaalbímu, Bet Šemešu, Elónu in Bet Hanánu; 10 Hesedov sin v Arubótu, pod seboj je imel Sohó in vso deželo Hefer; 11 Abinadábov sin vse Dorsko gričevje, za ženo je imel Salomonovo hčer Tafáto; 12 Ahilúdov sin Baaná je imel Taanáh, Megído in ves Bet Šeán, ki je blizu Caretána, pod Jezreélom, od Bet Šeána do Abel Mehóle, do onkraj Jokneáma; 13 Geberjev sin v Ramót Gileádu, pod njim so bila šotorna naselja Manásejevega sina Jaíra v Gileádu, pokrajina Argób v Bašánu, šestdeset velikih mest z obzidjem in bronastimi zapahi; 14 Idójev sin Ahinadáb v Mahanájimu; 15 Ahimáac v Neftáliju, tudi ta je vzel za ženo Salomonovo hčer Basemáto; 16 Hušájev sin Baaná v Aserju in Bealótu; 17 Parúahov sin Józafat v Isahárju. 18 Elájev sin Šimí v Benjaminu; 19 Uríjev sin Geber v gileádski deželi, v deželi amoréjskega kralja Sihóna in bašánskega kralja Oga. Tudi dežela Juda je imela svojega upravitelja.
Veličastnost Salomonove vladavine
20 Juda in Izrael sta bila številna kakor brezštevilni pesek ob morju; jedli so in pili in se veselili.
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Salomon je vladal nad vsemi kraljestvi od veletoka do filistejske dežele in do egiptovske meje. Plačevali so davek in bili podložni Salomonu vse dni njegovega življenja.
Salomon je za živež porabil na dan trideset kadi bele moke in šestdeset kadi zdroba, deset pitanih volov, dvajset pašnih volov in sto ovc poleg jelenov, gazel, srnjakov in pitane perutnine. Gospodoval je namreč nad vsem ozemljem tostran veletoka od Tifsáha do Gaze, nad vsemi kralji tostran veletoka, in imel mir na vseh mejah naokrog. Juda in Izrael sta prebivala na varnem, vsak pod svojo trto in smokvo, od Dana do Beeršébe, vse Salomonove dni. Salomon je imel štiri tisoč vprežnih konj za svoje bojne vozove in dvanajst tisoč konjenikov. Ti upravitelji so vsak svoj mesec oskrbovali z živežem kralja Salomona in vse, ki so prihajali k mizi kralja Salomona; niso pustili, da bi česa primanjkovalo. Tudi ječmen in slamo za konje in vprežne živali so dostavljali na mesto, kjer je kateri bil; vsak, kakor je bilo določeno zanj.
Salomonova modrost
Bog je dal Salomonu modrost in izredno bistroumnost in širino duha kakor sipine ob morskem obrežju. 10 Salomonova modrost je presegala modrost vseh sinov Vzhoda in vso egipčansko modrost. 11 Bil je modrejši od vseh ljudi, tudi od Ezráhovca Etána in Mahólovih sinov Hemána, Kalkóla in Dardája. Njegovo ime je slovelo pri vseh narodih naokrog. 12 Sestavil je tri tisoč pregovorov in njegovih pesmi je bilo tisoč in pet. 13 Govoril je o drevju, od cedre na Libanonu do hizopa, ki poganja po zidovih; govoril o živini, o pticah, o laznini in o ribah. 14 Salomonovo modrost so prihajali poslušat iz vseh ljudstev in izmed vseh kraljev zemlje, ki so slišali o njegovi modrosti.
Salomon se pripravlja, da sezida tempelj
(2 Krn 2,1–18)
15 Tirski kralj Hirám je poslal k Salomonu služabnike, kajti slišal je, da so ga mazilili za kralja namesto njegovega očeta; Hirám je bil namreč vse dni Davidov prijatelj. 16 Salomon pa je Hirámu poslal sporočilo in rekel: 17 »Ti veš, da moj oče David zaradi vojskovanja s sovražniki, ki so ga obdajali, ni mogel zidati hiše imenu GOSPODA, svojega Boga, dokler jih ni GOSPOD položil pod stopala njegovih nog. 18 Zdaj pa mi je GOSPOD, moj Bog, naklonil mir naokrog; ni nasprotnika ne hudobnega udarca. 19 Glej, zato mislim zidati hišo imenu GOSPODA, svojega Boga, kakor je GOSPOD govoril mojemu očetu Davidu, ko je rekel: ›Tvoj sin, ki ga posadim namesto tebe na tvoj prestol, naj zida hišo mojemu imenu.‹ 20 Zdaj torej ukaži, da mi posekajo cedre z Libanona! Moji služabniki naj bodo s tvojimi; plačilo za tvoje služabnike ti bom dal, kolikor boš hotel. Saj veš, da ga ni med nami, ki bi znal sekati les tako kakor Sidónci.«
21 Ko je Hirám slišal Salomonove besede, se je zelo razveselil in rekel: »Slavljen bodi danes GOSPOD, ki je dal Davidu modrega sina čez to številno ljudstvo.« 22 Potem je Hirám poslal Salomonu tole sporočilo: »Slišal sem sporočilo, ki si mi ga poslal. Izpolnil bom vse tvoje želje glede cedrovine in cipresovine. 23 Moji služabniki bodo les z Libanona spravili do morja. Na morju pa ga bom zložil v splave in spravil na kraj, ki mi ga boš sporočil, in ga tam razložil. Ti ga potem odpelješ. Izpolni pa tudi mojo željo in oskrbuj mojo hišo z živežem!« 24 Tako je Hirám dajal Salomonu cedrovine in cipresovine, kolikor je želel. 25 Salomon pa je dajal Hirámu po dvajset tisoč kadi pšenice za prehrano njegove hiše in dvajset kadi olja iz stolčenih oliv. Toliko je Salomon dajal Hirámu leto za letom. 26 GOSPOD je dal Salomonu modrost, kakor mu je bil obljubil; med Hirámom in Salomonom je vladal mir in sklenila sta zavezo med seboj.
27 Kralj Salomon je vpeljal obvezno delo in iz vsega Izraela nabral trideset tisoč rabotnih delavcev. 28 Pošiljal jih je na Libanon v izmenah po deset tisoč na mesec; en mesec so bili na Libanonu, dva meseca doma. Na čelu rabotnih delavcev je bil Adonirám. 29 Salomon je imel v gorovju tudi sedemdeset tisoč nosačev in osemdeset tisoč kamnosekov 30 poleg tri tisoč tristo delovodij, ki so jih Salomonovi upravitelji postavili, da so nadzorovali ljudi, zaposlene pri tem delu. 31 Kralj je ukazal, naj za temelje hiše nalomijo velike, sijajne kamne, klesane kvadre. 32 Obdelali so jih Salomonovi in Hirámovi zidarji in Gebálci; pripravili so les in kamenje za zidavo hiše.

Ozej 7,3-16

Zarote na dvoru
V svoji hudobiji razveseljujejo kralja,
s svojimi lažmi prvake.
Vsi ljubimkajo
kakor goreča peč,
ki jo pek neha kuriti,
ko zamesi testo, dokler se vse ne prekvasi.
Na dan našega kralja
prvaki dobivajo vročico od vina,
svojo roko podaja posmehljivcem.
Kajti približujejo se, njihovo srce je kakor peč v njihovi preži,
vso noč spi njihova jeza,
zjutraj pa gori kakor ogenj v plamenih.
Vsi so razžarjeni kakor peč
in požirajo svoje sodnike.
Vsi njihovi kralji padajo,
nobeden izmed njih ne kliče k meni.
Jalova zunanja politika
Efrájim se meša z ljudstvi,
Efrájim je kakor podpepelnik, ki se ne obrača.
Tujci žro njegovo moč,
on pa tega ne spozna,
lasje sivijo na njem,
on pa tega ne spozna.
10 Izraelova ošabnost priča proti njemu,
vendar se ne vrnejo h GOSPODU, svojemu Bogu,
pri vsem tem ga ne marajo iskati.

11 Efrájim je kakor golob,
zaletav in brez srca:
Egipt kličejo
in v Asirijo hodijo.
12 Kamor koli bodo šli, bom raztegnil čeznje svojo mrežo.
Potegnil jih bom dol kakor ptice neba,
kaznoval jih bom, kakor sem dal slišati njihovemu zboru.
Lažnivci in hinavci
13 Gorje jim, ker so zbežali od mene,
pogubljeni bodo, ker so se mi uprli.
Jaz sem jih rešil,
oni pa proti meni govore laži.
14 Ne vpijejo k meni s svojim srcem,
ko tulijo na svojih ležiščih;
za žito in vino trepetajo,
obračajo pa se od mene.
15 Jaz sem jih vodil in krepil njihove lakte,
oni pa naklepajo zlo proti meni.
16 Obračajo se, pa ne navzgor,
postali so kakor ohlapen lok.
Njihovi prvaki bodo padli pod mečem,
zaradi njihovega predrznega jezika.
To jim bo v zasmeh
v egiptovski deželi.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina