Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

236. dan branja:

Pismo Rimljanom 4

Abrahamov zgled
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kaj bomo torej rekli, da je dosegel Abraham, naš praoče, po mesu? Če je bil namreč Abraham opravičen po delih, se ima s čim ponašati. Vendar ne pred Bogom. Kaj namreč pravi Pismo? Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost. Kdor dela, temu se plačilo ne daje po milosti, ampak kot dolžno izplačilo. Kdor pa ne opravlja del, ampak veruje v tistega, ki opravičuje brezbožneža, temu se njegova vera šteje v pravičnost. Tako tudi David blagruje človeka, ki mu Bog prišteva pravičnost brez del:
Blagor tistim, ki so jim nepostavnosti odpuščene
in so jim grehi pokriti;
blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva greha.
Se torej blagrovanje nanaša na tistega, ki je obrezan, ali tudi na tistega, ki je neobrezan? Pravimo namreč: Vera je bila Abrahamu šteta v pravičnost. 10 Kako mu je bila torej prišteta? Ko je bil obrezan ali ko je bil neobrezan? Ne, ko je bil obrezan, temveč ko je bil neobrezan. 11 Saj je znamenje obreze dobil kot pečat pravičnosti, ta pa je izvirala iz vere, ki jo je bil prejel, ko je bil še neobrezan. To pa zato, da bi postal oče vseh neobrezanih, ki verujejo, da bi se pravičnost prištela tudi njim. 12 Obenem pa naj bi postal tudi oče obrezanih, in sicer tistih, ki niso samo obrezani, temveč tudi hodijo po stopinjah vere, ki jo je imel naš oče Abraham, preden je bil obrezan.
Obljubo je Abraham prejel po veri
13 Kajti obljuba, ki je bila dana Abrahamu ali njegovemu potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bila dana po postavi, ampak po pravičnosti, ki izvira iz vere. 14 Če bi namreč postali dediči tisti, ki se sklicujejo na postavo, bi se vera izvotlila, obljuba pa bi bila brez učinka. 15 Kajti postava povzroča jezo. Kjer pa ni postave, tudi ni prestopka. 16 Potemtakem postajamo dediči po veri, tako da je dedovanje iz milosti in da je obljuba zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, 17 kakor je pisano: Postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel, in ki oživlja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni. 18 Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: Takó bo s tvojim potomstvom. 19 In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako sto let, in da je Sari naročje omrtvelo. 20 Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu, 21 popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti.
22 Zato mu je tudi bilo to šteto v pravičnost. 23 To, da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega, 24 temveč tudi zaradi nas. Saj bo šteto tudi nam, ker verujemo vanj, ki je obudil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda: 25 on je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil obujen zaradi našega opravičenja.

1. kroniška knjiga 22,2-23,32

Priprave za zidavo templja
David je ukazal, naj zberejo tujce, ki so bili v Izraelovi deželi, in nastavil kamnoseke, da bi obdelovali kamne za zidavo Božje hiše. Tudi obilo železa za žeblje pri vratnicah in za vezi je David pripravil, pa obilo brona, da ga ni bilo mogoče stehtati, in cedrovih debel brez števila; kajti Sidónci in Tirci so Davidu navozili obilo cedrovega lesa. David je namreč rekel: »Moj sin Salomon je mlad in neizkušen; hiša pa, ki naj bo sezidana GOSPODU, mora biti nadvse veličastna, slavna in poveličevana po vseh deželah. Zato bom naredil zanjo priprave.« David je torej pred svojo smrtjo pripravil veliko reči.
Davidova naročila Salomonu in knezom
Nato je poklical svojega sina Salomona in mu ukazal, naj zida hišo GOSPODU, Izraelovemu Bogu. David je rekel Salomonu: »Sin moj, nameraval sem sezidati hišo imenu GOSPODA, svojega Boga, pa se mi je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: ›Veliko krvi si prelil in vojeval velike vojne; ne boš zidal hiše mojemu imenu, ker si veliko krvi prelil na zemljo pred menoj. Glej, rodil se ti bo sin; mož miru bo in jaz mu bom naklonil mir pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog. Kajti imenoval se bo Salomon in v njegovih dneh bom delil mir in pokoj Izraelu. 10 On bo zidal hišo mojemu imenu; on mi bo sin in jaz mu bom oče. Prestol njegovega kraljevanja nad Izraelom bom utrdil na veke.‹ 11 Zdaj, moj sin, naj bo GOSPOD s teboj, da se ti posreči sezidati hišo GOSPODA, svojega Boga, kakor je govoril o tebi! 12 Naj ti le da GOSPOD razumnost in razsodnost, ko te postavi čez Izraela, da se boš držal postave GOSPODA, svojega Boga. 13 Če se boš skrbno ravnal po zakonih in odlokih, ki jih je GOSPOD Mojzesu zapovedal za Izraela, tedaj boš uspeval. Bodi močan in pogumen, ne boj se in se ne plaši! 14 Glej, z velikimi napori sem pripravil za GOSPODOVO hišo sto tisoč talentov zlata in milijon talentov srebra, toliko brona in železa, da ga ni mogoče stehtati, ker ga je obilo. Tudi les in kamenje sem pripravil, k temu pa še prideni. 15 Pri sebi imaš veliko delavcev, kamnosekov, zidarjev in tesarjev in vsakršnih izvedencev za sleherno delo 16 v zlatu, srebru, bronu in železu, brez števila. Loti se torej dela in GOSPOD naj bo s teboj!«
17 Potem je David ukazal vsem Izraelovim knezom, naj pomagajo njegovemu sinu Salomonu: 18 »Ali ni GOSPOD, vaš Bog, z vami in ali vam ni naklonil miru naokrog? Saj je dal prebivalce dežele v moje roke in dežela se je uklonila pred GOSPODOM in pred njegovim ljudstvom. 19 Prizadevajte si torej s srcem in z dušo, da boste iskali GOSPODA, svojega Boga! Vzdignite se in sezidajte svetišče GOSPODA Boga, da se skrinja GOSPODOVE zaveze in svete Božje posode prenesejo v hišo, ki naj se sezida GOSPODOVEMU imenu!«
David uredi levitsko službo
23
Ko se je David postaral in bil zelo v letih, je za kralja nad Izraelom postavil svojega sina Salomona.
Zbral je vse Izraelove kneze, duhovnike in levite. Ko so prešteli levite od tridesetih let navzgor, je bilo njihovo skupno število osemintrideset tisoč mož. »Štiriindvajset tisoč izmed teh,« je rekel David, »naj vodi delo v GOSPODOVI hiši, šest tisoč naj bo uradnikov in sodnikov, štiri tisoč vratarjev, štiri tisoč pa naj jih hvali GOSPODA z glasbili, ki sem jih naredil za hvalnice.« David jih je porazdelil v skupine po Levijevih sinovih, po Geršónu, Kehátu in Meraríju.
Geršónovca sta bila Ladán in Šimí. Ladánovi sinovi so bili poglavar Jehiél, Zetám in Joél, trije. Šimíjevi sinovi so bili Šelomít, Haziél in Harán, trije. To so bili poglavarji Ladánovih družin. 10 Šimíjevi sinovi so bili Jahat, Zizá, Jeúš in Berijá; to so bili Šimíjevi sinovi, štirje. 11 Jahat je bil poglavar, Zizá drugi; Jeúš in Berijá nista imela veliko sinov, zato so jih imeli za eno družino.
12 Kehátovi sinovi so bili Amrám, Jichár, Hebrón in Uziél, štirje. 13 Amrámova sinova sta bila Aron in Mojzes. Aron je bil odbran za to, da bi se posvečal najsvetejšim opravilom: on in njegovi sinovi naj bi na veke zažigali kadilo pred GOSPODOM, mu služili in blagoslavljali v njegovem imenu na veke. 14 Mojzes pa je bil Božji mož; njegovi sinovi so se prištevali k Levijevemu rodu. 15 Mojzesova sinova sta bila Geršóm in Eliézer. 16 Geršómov sin je bil poglavar Šubaél. 17 Eliézerjev sin je bil poglavar Rehabjá. Drugih sinov Eliézer ni imel, Rehabjájevi sinovi pa so se zelo namnožili. 18 Jichárjev sin je bil poglavar Šelomít. 19 Hebrónovi sinovi so bili: poglavar Jerijá, drugi Amarjá, tretji Jahaziél, četrti Jekamám. 20 Uziélova sinova sta bila poglavar Miha, drugi Jišijá.
21 Meraríjeva sinova sta bila Mahlí in Muší. Mahlíjeva sinova sta bila Eleazar in Kiš. 22 Eleazar je umrl, pa ni imel sinov, ampak samo hčere; te so vzeli njihovi bratje, Kiševi sinovi. 23 Mušíjevi sinovi so bili Mahlí, Eder in Jeremót, trije.
24 To so bili Levijevi sinovi po svojih družinah, družinski poglavarji, kakor so bili po imenih v celoti prešteti. Opravljali so delo v službi GOSPODOVE hiše od dvajsetega leta navzgor. 25 David je namreč rekel: »GOSPOD, Izraelov Bog, je naklonil počitek svojemu ljudstvu in se v Jeruzalemu nastanil na veke. 26 Zato levitom ni več treba nositi šotora in vseh priprav, potrebnih za službo v njem.« 27 Po zadnjih Davidovih naročilih so bili namreč Levijevi sinovi prešteti od dvajsetega leta navzgor. 28 Njihova dolžnost je, da Aronovim sinovom pomagajo pri službi v GOSPODOVI hiši. Nadzorujejo dvore in sobe ter očiščevanje svetih reči in opravljajo delo v službi Božje hiše. 29 Skrbijo za položene hlebe, za belo moko pri jedilni daritvi, za nekvašene mlince, za pečenje v ponvi in umešeno pecivo pa za vse prostorninske in dolžinske mere. 30 Nastopajo vsako jutro, da hvalijo in slavijo GOSPODA, prav tako zvečer. 31 Tudi pri vsakem darovanju žgalnih daritev za GOSPODA ob sobotah, mlajih in praznikih so v številu, ki jim je predpisano, ves čas pred GOSPODOM. 32 Tako opravljajo posle pri shodnem šotoru, posle pri svetišču in pri Aronovih sinovih, svojih bratih, v službi GOSPODOVE hiše.

Zaharija 9

Kazen in očiščenje sosednjih narodov
9
Izrek.

GOSPODOVA beseda je v deželi Hadráh
in Damask je njeno prebivališče,
kajti GOSPODU pripada oko človeštva,
vsi Izraelovi rodovi:
tudi Hamát, ki meji nanjo,
Tir in Sidón, ki sta zelo modra.
Tir si je sezidal trdnjavo,
nakopičil srebra kakor prahu
in zlata kakor blata na cestah.
Glej, Gospod se ga bo polastil,
v morje bo zagnal njegovo moč
in požrl ga bo ogenj.

To bo videl Aškelón in se bo prestrašil,
Gaza bo silno trepetala,
pa tudi Ekrón, ker ga bo njegov up osramotil.
Iz Gaze bo izginil kralj
in Aškelón ne bo naseljen.
V Ašdódu bo prebivalo ljudstvo mešancev,
uničil bo prevzetnost Filistejcev.
Odstranil bom njegovo kri iz njegovih ust,
njegovo gnusobo z njegovih zob
in tudi on bo ostanek za našega Boga:
bo kakor poglavar v Judu
in Ekrón bo kakor Jebusejci.
Utaboril se bom pred svojo hišo kakor straža
proti tem, ki hodijo mimo in se vračajo,
zatiralec jih ne bo več napadel,
zdaj namreč gledam s svojimi očmi.
Mesija bo krotak in miroljuben
Silno se raduj, hči sionska,
vzklikaj, hči jeruzalemska!
Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,
pravičen je in zmagovit,
krotak je in jezdi na osličku,
na žrebetu oslice.
10 Uničil bo vozove v Efrájimu
in konje v Jeruzalemu,
uničil bo bojni lok
in narodom oznanil mir.
Njegova oblast bo segala od morja do morja,
od veletoka do koncev zemlje.
Izgnanci se vrnejo
11 Glede tebe pa: zaradi zaveze s teboj, sklenjene s krvjo,
bom tvoje ujetnike izpustil iz jame, ki v njej ni vode.
12 Vrnite se v trdnjavo, ujetniki upanja!
Že danes oznanjam: Dvojno ti bom povrnil!
13 Kajti napel sem si Juda,
na lok sem nastavil Efrájima.
Zbudil bom tvoje sinove, o Sion,
proti tvojim sinovom, o Javán,
te bom naredil kakor junakov meč.

14 GOSPOD se bo prikazal nad njimi,
njegova puščica bo švigala kakor blisk.
Gospod BOG bo zatrobil v rog
in se pognal z južnimi viharji.
15 GOSPOD nad vojskami jih bo ščitil:
požirali in teptali bodo kamne iz prače,
pili in razlivali jih bodo kakor vino,
nasičeni bodo kakor kropilnik,
kakor vogalni kamni oltarja.

16 GOSPOD, njihov Bog, jih bo tisti dan rešil
kot čredo svojega ljudstva,
kajti kakor kamni v kroni
se bodo svetili na njegovi zemlji.
17 In kakšna bo njegova dobrota, kakšna njegova lepota:
žito bo dajalo rast mladeničem,
vino devicam!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina