Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.netLetno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

272. dan branja:

1. pismo Timoteju 3

Kakšne lastnosti morajo imeti predstojniki
3
Zanesljiva je tale beseda: če se kdo poteguje za škofovsko službo, hrepeni po dobrem delu. Zato mora biti škof brez graje, mož ene žene, trezen, razumen, urejen, gostoljuben, zmožen za poučevanje; nikakor ne pijanec in pretepač, ampak prijazen. Ne sme biti prepirljiv in lakomen po denarju. Svoj dom mora dobro voditi, otroci mu morajo biti podrejeni in v vsem spoštljivi. (Kako bo sicer skrbel za Božjo Cerkev, če še svojega doma ne zna voditi!) Ne sme biti novokrščenec, da se ne bi prevzel in zapadel hudičevi obsodbi. Še več, tudi od tistih, ki so zunaj, mora imeti dobro pričevanje, da ga ne bo doletelo zasramovanje in da ne bo padel v hudičevo zanko.
Kakšni morajo biti diakoni
Prav tako morajo biti diakoni dostojanstveni, nikakor ne hinavski, pa tudi ne vdani obilnemu vinu in hlepenju po sramotnemu dobičku. Skrivnost vere morajo varovati v čisti vesti. 10 Tudi ti morajo najprej opraviti preizkušnjo in šele potem, ko se jim ne bo moglo nič očitati, naj prevzamejo službo. 11 Prav tako morajo biti ženske dostojanstvene, ne obrekljive, marveč trezne in vsestransko vredne zaupanja. 12 Diakoni naj bodo možje ene žene, taki, ki dobro vodijo otroke in svoj dom. 13 Tisti, ki diakonsko službo dobro opravljajo, si namreč pridobijo lep položaj in veliko zaupnost v veri v Kristusu Jezusu.
Skrivnost naše vere
14 To ti pišem. Upam pa, da bom prav kmalu prišel k tebi. 15 Če pa bi se le zakasnil, boš vsaj vedel, kako se moraš vesti v Božji hiši, ki je Cerkev živega Boga, steber in opora resnice. 16 Nedvomno je velika skrivnost prave pobožnosti:
On je bil razodet v mesu,
potrjen po Duhu,
prikazal se je angelom.
Oznanjen je bil poganom,
svet je vanj veroval,
povzdignjen je bil v slavo.

Ezra 7-8

II. EZROVA SKRB ZA OBNOVO
Ezrova osebnost in njegova naloga
7
Po teh dogodkih, za vladanja perzijskega kralja Artakserksa, je Ezra, sin Serajája, sinú Azarjája, sinú Hilkijája, sinú Šalúma, sinú Cadóka, sinú Ahitúba, sinú Amarjája, sinú Azarjája, sinú Merajóta, sinú Zerahjája, sinú Uzíja, sinú Bukijá, sinú Abišúa, sinú Pinhása, sinú Eleazarja, sinú vélikega duhovnika Arona, ta Ezra prišel iz Babilona. Bil je pismouk, izveden v Mojzesovi postavi, ki jo je dal GOSPOD, Izraelov Bog. Kralj mu je dal vse, kar koli ga je prosil, kajti roka GOSPODA, njegovega Boga, je bila nad njim.
V sedmem letu kralja Artakserksa pa so šli nekateri izmed Izraelovih sinov in izmed duhovnikov, levitov, pevcev, vratarjev in služiteljev v Jeruzalem. V Jeruzalem je prišel v petem mesecu, v sedmem kraljevem letu, ker je bil za odhod iz Babilona določen prvi dan prvega meseca. In prvi dan petega meseca je prišel v Jeruzalem, kajti dobrohotna roka njegovega Boga je bila z njim. 10 Ezra je namreč pripravil svoje srce, da bi preiskoval GOSPODOVO postavo in izpolnjeval ter v Izraelu učil zakon in pravo.
Artakserksovo pismo
11 To je prepis pisma, ki ga je dal kralj Artakserkses Ezru, duhovniku in pismouku, razlagalcu GOSPODOVIH besed, zapovedi in njegovih zakonov za Izraela. 12 »Artakserkses, kralj nad kralji, duhovniku Ezru, razlagalcu postave Boga, ki je v nebesih, polnost vsega itd. 13 Izdal sem povelje, naj gre s teboj vsakdo izmed Izraelovega ljudstva, njegovih duhovnikov in levitov, ki je v mojem kraljestvu in ki je voljan iti v Jeruzalem. 14 Kralj in mojih sedem svetovalcev te pošiljamo, da preiskuješ nad Judom in v Jeruzalemu po postavi svojega Boga, katera je v tvoji roki, 15 in da odneseš srebro in zlato, katero kralj in njegovi svetovalci radovoljno darujejo Izraelovemu Bogu; njegovo bivališče je v Jeruzalemu. 16 Odnesi tudi vse srebro in zlato, ki se bo našlo po vsej babilonski pokrajini, skupaj s prostovoljnimi prispevki ljudstva in duhovnikov, ki so jih ti darovali za hišo svojega Boga v Jeruzalemu. 17 S tem denarjem boš po vesti nakupil volov, ovnov, jagnjet ter jedilnih in pitnih darí in jih daroval na oltarju, ki je v hiši vašega Boga v Jeruzalemu. 18 Z drugim zlatom in srebrom, kolikor ga ostane, pa storite, kakor se zdi prav tebi in tvojim bratom; po volji vašega Boga storite. 19 Predmete, ki so ti jih izročili za češčenje v hiši tvojega Boga, postavi pred Boga v Jeruzalem. 20 Druge potrebščine za hišo tvojega Boga, ki jih moraš oskrbeti, pa boš oskrbel iz kraljeve zakladnice.
21 Jaz, kralj Artakserkses, sem dalje izdal povelje vsem zakladničarjem onkraj reke: kar koli bo zahteval Ezra, duhovnik in pismouk postave nebeškega Boga, naj se natančno stori: 22 do sto talentov srebra, do sto kadi pšenice, do sto čebrov vina, do sto čebrov olja, soli pa brez predpisa. 23 Vse, kakor je zapovedal nebeški Bog, naj se natančno stori za hišo nebeškega Boga, da ne pride jeza nad kraljestvo kralja in njegovih sinov. 24 Dalje vam naznanjamo, naj nihče ne nalaga davkov, dajatev in cestnine nobenemu od duhovnikov, levitov, pevcev, vratarjev, služiteljev in strežnikov te Božje hiše.
25 Ti, Ezra, pa po modrosti svojega Boga, po modrosti, ki je v tvoji roki, postavi sodnike in pravdnike, ki naj sodijo vsemu ljudstvu onkraj reke, vsem namreč, ki poznajo postavo tvojega Boga; tiste pa, ki je ne poznajo, poučite! 26 Vsakemu, kdor ne izpolnjuje postave tvojega Boga in kraljeve postave, naj izrečejo strogo sodbo bodisi s smrtjo ali z izgonom, bodisi z denarno kaznijo ali z ječo.«
27 Blagoslovljen bodi GOSPOD, Bog naših očetov, ki je položil kralju v srce to, da se poveliča GOSPODOVA hiša, ki je v Jeruzalemu, 28 meni pa je naklonil dobroto pred kraljem, njegovimi svetovalci in pred vsemi mogočnimi kraljevimi knezi. Tako sem se opogumil, kajti roka GOSPODA, mojega Boga, je bila z menoj, in zbral sem Izraelove poglavarje, da pojdejo z menoj.
Ezrovi tovariši
8
Tole so po njihovih rodovnikih poglavarji svojih družin, ki so za vladanja kralja Artakserksa šli z menoj iz Babilona: Od Pinhásovih sinov Geršóm. Od Itamárjevih sinov Daniel. Od Davidovih sinov Hatúš, Šehanjájev sin. Od Paróševih sinov Zeharjá in z njim v rodovnik vpisanih sto petdeset moških. Od Pahat Moábovih sinov Zerahjájev sin Eljoenáj in z njim dvesto moških. Od Šehanjájevih sinov Jahaziélov sin in z njim tristo moških. Od Adínovih sinov Jonatanov sin Ebed in z njim petdeset moških. Od Elámovih sinov Ataljájev sin Ješajá in z njim sedemdeset moških. Od Šefatjájevih sinov Mihaelov sin Zebadjá in z njim osemdeset moških. Od Joábovih sinov Jehiélov sin Obadjá in z njim dvesto osemnajst moških. 10 Od Šelomítovih sinov Josifjájev sin in z njim sto šestdeset moških. 11 Od Bebájevih sinov Bebájev sin Zeharjá in z njim osemindvajset moških. 12 Od Azgádovih sinov Katánov sin Johanán in z njim sto deset moških. 13 Od Adonikámovih sinov, ki so zadnji, pa so imena: Elifélet, Jeiél in Šemajá ter z njimi šestdeset moških. 14 Od Bigvájevih sinov Utáj ter Zabúd in z njima sedemdeset moških.
Priprave za vrnitev v Jeruzalem
15 Tedaj sem jih zbral ob reki, ki teče proti Ahaváju, in tam smo se utaborili za tri dni. Opazoval sem med ljudstvom in duhovniki, pa nobenega od sinov levitov ni bilo tam. 16 Nato sem poslal po poglavarje Eliézerja, Ariéla, Šemajája, Elnatána, Jaríba, Elnatána, Natána, Zeharjája, Mešuláma ter po učitelja Jojaríba in Elnatána. 17 Naročil sem jim, naj gredo k Idóju, poglavarju v kraju Kasífja, ter v njihova usta položil besede, ki naj jih govorijo pred Idójem in njegovimi brati, služitelji v kraju Kasífja, da nam pripeljejo strežnikov za hišo našega Boga. 18 Ker je bila roka našega Boga dobrotljiva z nami, so nam pripeljali razumnega moža izmed Mahlíjevih sinov, sinú Levijevega, sinú Izraelovega, namreč Šerebjája z njegovimi osemnajstimi sinovi in brati; 19 dalje Hašabjája in z njim Ješajája izmed Meraríjevih sinov, njegove brate in njunih dvajset sinov; 20 ter od služiteljev, ki so jih David in knezi dali levitom v službo, dvesto dvajset služiteljev; vsi so bili označeni po imenih.
21 Nato sem tam ob reki Ahavá razglasil post, da bi se ponižali pred svojim Bogom in si od njega izprosili srečno pot zase, za svoje otročiče in za vse svoje imetje. 22 Sramoval sem se namreč, da bi od kralja prosil za vojsko in konjenike, ki bi nas na poti branili pred sovražnikom, kajti kralju smo rekli: »Roka našega Boga je dobrotljiva do vseh, ki ga iščejo; njegova moč in njegova jeza pa je nad vsemi, ki ga zapustijo.« 23 Postili smo se torej in prosili svojega Boga za to; in uslišal nas je.
24 Potem sem izmed knezov duhovnikov odbral dvanajst mož: Šerebjája ter Hašabjája in z njima deset drugih med njunimi brati. 25 Odtehtal sem jim srebra, zlata ter drugih stvari kot dar za hišo našega Boga, ki so jih podarili kralj, njegovi svetovalci, njegovi knezi in vsi Izraelci, ki so se znašli tam. 26 V njihove roke sem odtehtal šeststo petdeset talentov srebra, za sto talentov srebrnih priprav in sto talentov zlata. 27 Dalje dvajset zlatih posod za tisoč zlatnikov in dve lepi pozlačeni bronasti posodi, dragoceni kakor zlato. 28 In rekel sem jim: »Vi ste sveti GOSPODU in posode so svete. Srebro in zlato je prostovoljen dar GOSPODU, Bogu vaših očetov. 29 Varujte jih in pazite, dokler jih v Jeruzalemu, v izbah hiše GOSPODOVE ne odtehtate pred knezi duhovnikov in levitov ter pred knezi Izraelovih družin.« 30 Duhovniki in leviti so torej vzeli odtehtano srebro, zlato in druge stvari, da bi jih odnesli v Jeruzalem, v hišo našega Boga.
Potovanje in prihod v Jeruzalem
31 Dvanajstega dne prvega meseca smo odrinili od reke Ahavá, da pojdemo v Jeruzalem. Roka našega Boga pa je bila nad nami in na poti nas je reševal pred sovražniki in zasledovalčevo roko. 32 Prišli smo v Jeruzalem in tam prebili tri dni. 33 Četrti dan smo v hiši našega Boga v roke duhovnika Meremóta, sinú Urijája, odtehtali srebro, zlato in priprave. Z njim je bil tudi Pinhásov sin Eleazar in ob njima sta bila še levita, Ješúov sin Jozabád ter Binújev sin Noadjá. 34 Vse je ustrezalo številu in teži: vsa teža je bila v tistem času tudi popisana.
35 Sinovi izgnanstva, ki so prišli iz ujetništva, so tedaj darovali žgalne daritve Izraelovemu Bogu: dvanajst juncev za ves Izrael, šestindevetdeset ovnov, sedeminsedemdeset jagnjet in dvanajst kozličev v daritev za greh; vse kot žgalno daritev GOSPODU. 36 Potem so kraljeva naročila predali kraljevim načelnikom in oskrbnikom onkraj reke, in podprli so ljudstvo in hišo Božjo.

Psalmi 94

PSALM 94 (93)
Bog obrne na brezbožne njihovo krivdo
94
Bog maščevanja, o GOSPOD,
Bog maščevanja, pokaži se!
Vzdigni se, sodnik zemlje,
obrni na prevzetne njihovo dejanje!

Doklej, GOSPOD, bodo krivičniki,
doklej bodo krivičniki vriskali od veselja?
Blebetajo, govorijo predrzno,
širokoustijo se vsi hudodelci.
Tvoje ljudstvo, GOSPOD, teptajo,
tvojo dediščino stiskajo.
Vdovo in tujca ubijajo,
sirote morijo.
Govorijo: »GOSPOD ne vidi,
Jakobov Bog ne opazi.«

Razumite, neumneži med ljudstvom!
Vi norci, kdaj boste razumni?
Ta, ki je zasadil uho, da bi ne slišal?
Ta, ki je ustvaril oko, da bi ne videl?
10 Tisti, ki vzgaja narode, da ne kaznuje,
tisti, ki uči človeka spoznanja?
11 GOSPOD pozna človekove misli,
zakaj one so prazne.

12 Blagor človeku, ki ga opominjaš, o GOSPOD,
in ga učiš iz svoje postave,
13 da ga pomiriš po dneh nesreče,
dokler se krivičniku koplje jama.
14 Zares, GOSPOD ne bo zavrgel svojega ljudstva,
svoje dediščine ne bo zapustil.
15 Zakaj k pravičnosti se bo vrnila pravica
in zanjo bodo vsi iskreni v srcu.

16 Kdo se vzdigne zame zoper hudobneže,
kdo se postavi zame zoper hudodelce?
17 Če mi GOSPOD ne bi pomagal,
bi kmalu prebival v kraju tišine.
18 Če sem mislil: »Moja noga omahuje,«
me je tvoja dobrota, GOSPOD, podpirala.
19 Ko se v meni množijo vznemirljive misli,
mi tvoje tolažbe razveseljujejo dušo.
20 Se lahko druži s teboj prestol pogube,
ki ustvarja muko v imenu zakona?
21 Zbirajo se zoper dušo pravičnega
in nedolžno kri obsojajo.
22 Toda GOSPOD mi je postal utrdba,
moj Bog skala mojega zatočišča.
23 On obrne nanje njihovo zlobo,
v njihovi hudobiji jih utiša,
utiša jih GOSPOD, naš Bog.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije