Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Koledarsko branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

263. dan branja: Jn 20,1-18; 2 Krn 31; Ps 87

Evangelij po Janezu 20,1-18

VSTAJENJE IN PRIKAZOVANJA
Jezusovo vstajenje
(Mt 28,1–10; Mr 16,1–8; Lk 24,1–12)
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč umevala Pisma, da mora vstati od mrtvih. 10 Nato sta se učenca vrnila domov.
Jezus se prikaže Mariji Magdaleni
(Mr 16,9–11)
11 Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob 12 in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. 13 Rekla sta ji: »Žena, zakaj jokaš?« Dejala jima je: »Mojega Gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili.« 14 Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa. Stal je tam, pa ni vedela, da je Jezus. 15 Jezus ji je rekel: »Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš?« Mislila je, da je vrtnar, in mu rekla: »Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil, in ga bom jaz odnesla.« 16 Jezus ji je dejal: »Marija!« Ona se je obrnila in po hebrejsko rekla: »Rabuní« (kar pomeni Učitelj). 17 Jezus ji je rekel: »Ne oklepaj se me! Kajti nisem še šel gor k Očetu; pojdi pa k mojim bratom in jim povej: ›Odhajam gor k svojemu Očetu in vašemu Očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu.‹« 18 Marija Magdalena je šla in učencem sporočila: »Gospoda sem videla,« in to, kar ji je povedal.

2. kroniška knjiga 31

Bogoslužne določbe
31 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je bilo vse to končano, so šli vsi Izraelci, ki so bili navzoči, v Judova mesta, razbili stebre, posekali ašere ter do zadnjega podrli višine in oltarje po vsem Judu, Benjaminu, Efrájimu in Manáseju. Potem so se vsi Izraelovi sinovi vrnili v svoja mesta, vsak na svojo posest.
Ezekíja je postavil skupine duhovnikov in levitov po njihovih skupinah, vsakega duhovnika in levita za njegovo službo: za žgalne in mirovne daritve, za bogoslužje ter za slavilne daritve in hvalnice pri vratih GOSPODOVEGA tabora. Kraljev prispevek iz njegovega imetja je bil za žgalne daritve: za žgalne daritve zjutraj in zvečer, za žgalne daritve ob sobotah, mlajih in praznikih, kakor je pisano v GOSPODOVI postavi. Tudi je ukazal ljudstvu, ki je prebivalo v Jeruzalemu, naj dajejo deleže duhovnikom in levitom, da bi se mogli trdno držati GOSPODOVE postave. Brž ko so ta ukaz razglasili, so Izraelovi sinovi prinašali obilo prvin žita, vina, olja, medu in vseh poljskih pridelkov; prinašali so desetino vsega v obilju. Tudi Izraelci in Judovci, ki so prebivali v Judovih mestih, so dajali desetino goveda in drobnice ter desetino posvečenih reči, ki so bile posvečene GOSPODU, njihovemu Bogu. Zlagali so jih na kupe. V tretjem mesecu so začeli zlagati na kupe, v sedmem mesecu pa so kupe dokončali. Ko so Ezekíja in velikaši prišli gledat kupe, so slavili GOSPODA in njegovo ljudstvo Izraela. Ezekíja je duhovnike in levite spraševal o teh kupih. 10 Véliki duhovnik Azarjá iz Cadókove hiše mu je rekel: »Odkar so začeli nositi dajatve v GOSPODOVO hišo, jemo do sitega in še veliko ostaja. Kajti GOSPOD je blagoslovil svoje ljudstvo, zato imamo tolikšno zalogo.«
Preureditev duhovnikov in levitov
11 Tedaj je Ezekíja rekel, naj napravijo shrambe v GOSPODOVI hiši. Ko so jih naredili, 12 so vanje zvesto nosili dajatve, desetine in posvečene darove. Višji nadzornik nad tem je bil levit Konanjá, drugi pa njegov brat Šimí. 13 Jehiél, Azazjá, Nahat, Asaél, Jerimót, Jozabád, Eliél, Jismahjá, Mahat in Benajá pa so bili nadzorniki pod vodstvom Konanjája in njegovega brata Šimíja po določbi kralja Ezekíja in predstojnika Božje hiše Azarjája. 14 Jimnájev sin levit Koré, vratar pri Vzhodnih vratih, je bil nadzornik nad tem, kar so prostovoljno darovali Bogu, in je oddajal GOSPODOVE dajatve in presvete darove. 15 V duhovniških mestih so mu zvesto pomagali Eden, Minjamín, Ješúa, Šemajá, Amarjá in Šehanjá. Svojim bratom – po skupinah – starim in mladim, so razdeljevali njihove deleže, 16 razen tistih, ki so bili v rodovnikih, moškim od treh let navzgor, vsem, ki so hodili v GOSPODOVO hišo v svojo vsakdanjo službo po svojih opravilih in po svojih skupinah. 17 Duhovniki so bili vpisani v rodovnik po svojih družinah, leviti od dvajsetih let navzgor pa po svojih opravilih in po svojih skupinah. 18 Vpisani so bili v celotnem številu z vsemi svojimi otročiči, ženami, sinovi in hčerami. S svojo zvestobo so se nenehno posvečevali. 19 Za duhovnike, Aronove sinove, ki so prebivali na ozemlju v okolici svojih mest, so bili v vsakem posameznem mestu poimensko določeni možje, da so oddajali deleže vsakemu moškemu med duhovniki in vsakemu v rodovnik vpisanemu levitu.
20 Tako je storil Ezekíja po vsem Judu. Delal je, kar je dobro, prav in resnično pred GOSPODOM, njegovim Bogom. 21 Pri vsakem delu, ki ga je začel za službo v Božji hiši, za postavo in zapoved, ko je iskal svojega Boga, je delal z vsem srcem in je uspeval.

Psalmi 87

PSALM 87 (86)
Pesem o Sionu
87 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Psalm Korahovih sinov. Pesem.
Na svetih gorah je njegova ustanova,
GOSPOD ima rajši sionska vrata
kakor vsa Jakobova prebivališča.
Častne reči se govorijo o tebi,
o Božje mesto!
Sela.

Rahab in Babilon štejem
med tiste, ki me poznajo;
glej, Filisteja, Tir in Etiopija
pravijo: »Ta je tam rojen.«
Toda o Sionu se bo reklo:
»Mož za možem je v njem rojen,
on sam ga utrjuje, Najvišji.«
GOSPOD bo štel med vpisovanjem ljudstva:
Sela.
»Ta je tam rojen.«

Pojejo kakor plesalci:
»Vsi moji studenci so v tebi.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina